GENEL BİLGİLER

Bir hayvancılık işletmesi organik hayvancılığa geçtiğinde; hayvanların beslenmesi için kullanılan tüm yem bitkilerinin üretildiği ekim alanlarında, Organik Tarım Yönetmeliği’nin bitkisel üretim kısmında belirtilen organik tarım kuralları geçerlidir.

Tüm hayvanlarda, organik hayvancılıkta yararlanılacak mera ve/veya yem bitkileri ekilen arazilerin tamamında organik tarım mevzuatlarında belirtilen geçiş sürecinin uygulanması zorunludur.

Organik hayvancılık yapacak işletmelerdeki hayvanlar, meralara veya açık hava gezinti alanlarına veya açık alanlara erişebilmeli ve birim alan başına düşen hayvan sayısı, üretim birimindeki bitkisel üretime yeterli hayvan gübresi sağlayabilecek şekilde sınırlı olmalıdır.

Organik hayvancılıkta aynı üretim biriminde bulunan tüm hayvanlar, Organik Tarım Yönetmelik hükümlerine göre yetiştirilmelidir. Ancak, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yetiştirilmeyen hayvanlar, yetiştirildikleri binaların ve arazilerin Organik Tarım Yönetmeliği kurallarına uygun olarak yetiştirme yapılan birimlerden açıkça ayrı olması ve ayrı türlerin bulunması şartıyla aynı işletmede bulunabilirler.

Hayvanların bulunduğu ahırlar ve açık alanların da Organik Tarım Yönetmeliği’nde belirtilen şartlara uygun olmaları gerekmektedir.

Buzağılar 1 haftalık yaştan sonra bireysel bölmelerde tutulamaz.

Organik hayvan yetiştiriciliği ve hayvansal üretim yapan işletmeler, hayvanların giriş ve çıkışı ve tüm tedavi uygulamaları ile ilgili düzenli kayıtları tutar.

Organik hayvancılığa başlandığında ve bir sürünün oluşturulmasında organik olarak yetiştirilmiş hayvanlardan yeterli sayıda bulunamıyorsa, konvansiyonel yetiştirilmiş hayvanların organik hayvancılığa dahil edilmesi, Organik Tarım Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uyulması durumunda kontrol organının iznine bağlı olarak sağlanabilir.